Maresi Foodbroker Kft.- Canderel

Adatvédelmi tájékoztató

 1. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

   I. B E V E Z E T É S

  Canderel magyarországi forgalmazója a Maresi Foodbroker Kft. (a “Társaság”) elkötelezett fogyasztói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt.

  Ez a tájékoztató az alábbiakat rögzíti:

  • Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a velünk való ügyfél illetve fogyasztói kapcsolata keretében, és webhelyünk, hírlevelünk és online szolgáltatásaink használatával kapcsolatban;
  • Honnan szerezzük ezeket az adatokat;
  • Mit teszünk ezekkel az adatokkal;
  • Hogyan tároljuk az adatokat;
  • Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat;
  • Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait;
  • És hogyan felelünk meg az adatvédelmi szabályoknak.

  Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása meg-előzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

   

  II. A D A T K E Z E L Ő

  Adatkezelő 1.

  Whole Earth Brands, Inc.
  Legal Department
  125 S. Wacker Dr., Suite 3150
  Chicago, IL 60606 U.S.A.

  Adatkezelő 2.

  Név: Maresi Foodbroker Kft.

  Székhely: 1118 Budapest, Homonna u. 2-4.

  Cégjegyzékszám: 01-09-076-829

  A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

  Adószám: 10567203-2-43

  Telefonszám: +36-1-248-3030

  E-mail: office@maresi.hu

  web: www.maresi.at/hu

  Kijelöltünk egy adatvédelmi tisztviselőt („DPO”), az itt olvasható szabályzat betartása feletti felügyelet érdekében. Ha bármilyen kérdése van a szabályzattal kapcsolatban, vagy, hogy miként kezeljük személyes adatait, illetve az adatkezeléshez fűződő jogait kívánja gyakorolni azok hozzáférése, helyesbítése, korlátozása és törlése tekintetében, kérjük lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel az adatvedelem@maresi.hu címen.

   

  III. M I L Y E N  S Z E M É L Y E S  A D A T O K A T  G Y Ű J T Ü N K?

  A Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, az érintett felek általános üzleti és fogyasztói kapcsolathoz, üzletszerzéshez köthető jogos érdekein illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében Ön a hozzájárulást az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja, illetve élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival azok hozzáférése, helyesbítése, korlátozása és törlése tekintetében.

  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

  Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Önnel kapcsolatos információ, pl. az Ön neve, elérhetősége, életkora stb. és a webhelyünk használatára vonatkozó információk, melyek alapján Ön közvetve vagy közvetlenül azonosítható.

  Személyes adatokat gyűjthetünk Önről, amikor használja webhelyünket, részt vesz nyereményjátékunkban, feliratkozik hírlevelünkre vagy amikor kapcsolatba lép velünk stb.

  Különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük:

  • Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám
  • Webhelyünk használatával kapcsolatos információk;
  • A velünk váltott vagy nekünk címzett mindennemű kommunikáció, levélben, e-mailben, telefonon, keresztül vagy a közösségi médiában
  • Tartózkodási hely, számítógépe vagy készüléke valós idejű, és IP-cím segítségével meghatározott földrajzi elhelyezkedését, valamint Wi-Fi hozzáférési pontok (hotspotok) és mobiltornyok helyeit beleértve, amennyiben Ön helymeghatározás alapú szolgáltatásokat használ és bekapcsolja azokat készülékén vagy számítógépén.

   

  IV. M I R E,  M I É R T  É S  M E D D I G  H A S Z N Á L J U K  A Z  Ö N  S Z E M É L Y E S  A D A T A I T?

  Személyes adataikat elsősorban közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében, jogos érdek vagy hozzájárulás jogalap szerint gyűjtjük, melyről a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl további értesítést nem küldünk. Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Ön személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  Amennyiben személyes adataikat nem általános üzleti és fogyasztói kapcsolat célból gyűjtjük, az eltérő jogalapról tájékoztatást küldünk vagy a vonatkozó szabályok szerint az Ön előzetes, írásbeli hozzájárulását kérjük.

  Adatait a következő célokra használhatjuk fel:

  • Kapcsolatfelvétel, fogyasztói panaszkezelés, hírlevél küldése, promóciók szervezése, megrendelések teljesítése
  • Adminisztratív és jogi célok: adatait statisztikai és marketingelemzés, remarketing, rendszertesztelés, ügyfél-elégedettségi felmérések, karbantartás és fejlesztés céljára, illetve vitás ügyek vagy jogi követelések felmerülése esetén használjuk fel. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatai segítségével profilalkotást végezhetünk, statisztikai és marketingelemzési célokból. Mindennemű profilalkotási tevékenység kizárólag az Ön előzetes beleegyezésével történik, törekedve az alapul szolgáló adatok lehető legpontosabb alkalmazására. Bármilyen személyes adat megadásával Ön kifejezetten elfogadja, hogy azok profilalkotás céljából, az itt olvasható adatvédelmi szabályzatnak megfelelően felhasználásra kerülhetnek;
  • Biztonsági- és adminisztratív intézkedések, egészségvédelem, bűncselekmények megelőzése/felderítése: jogi kötelezettségünknek megfelelően átadhatjuk adatait kormányzati hatóságoknak vagy bűnüldöző szerveknek;
  • Ügyfélszolgálati kommunikáció: adatait arra használjuk, hogy kapcsolatban maradjunk Önnel, fogyasztóinkkal, és javítsuk szolgáltatásaink színvonalát és a velünk kapcsolatban szerzett tapasztalatait;
  • Marketing: időről időre elektronikus úton marketingcélú anyagokat küldünk Önnek, termékekről, nyereményjátékokról, amennyiben esetileg Ön ehhez hozzájárulását adta nekünk. Ebben az esetben azonban külön lehetősége van jelezni, hogy feliratkozik vagy leiratkozik az ilyen jellegű e-mailek fogadásáról. Ezen kívül Ön a tőlünk kapott minden elektronikus kommunikációban jelezheti, hogy nem kíván további direktmarketinges anyagokat fogadni.

  Csak ott dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, ahol van erre jogi alapunk. A jogi alap attól függ, milyen céllal gyűjtöttük az adatokat, és milyen célra kell őket felhasználnunk.

  Az alábbi okok miatt is feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait:

  • Ön hozzájárulását adta az Ön személyes adatainak felhasználásához (pl. marketing céllal);
  • Hogy megvédjük az Ön vagy egy másik személy alapvető érdekeit (pl. egészségügyi vészhelyzet esetén);

  Kizárólag 16 éves vagy idősebb gyermekek adhatják saját hozzájárulásukat. Tizenhat év alatti személyek esetén, a szülők vagy törvényes gyám beleegyezésére van szükség.

  Adatait a hozzájárulás visszavonásáig vagy törvényes határidő lejártáig őrizzük.

  Nem őrizzük az Ön adatait hosszabban, mint ami ahhoz szükséges, hogy teljesüljön a feldolgozás célja. A megfelelő őrzési időszak meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, az általunk történő feldolgozásuk célját, és hogy ezeket a célokat egyéb eszközökkel is el tudjuk-e érni.

   

  V. A Z  Ö N  S Z E M É L Y E S  A D A T A I N A K  M E G O S Z T Á S A

  Személyes adatait az adatvédelem céljának történő megfelelés érdekében megoszthatjuk a Társaság cégcsoporthoz tartozó más vállalatokkal az Európai Unión belül, és amelyeket megbíztunk a webhelyeinken rögzített adatok feldolgozásával és/vagy a webhelyünknek, annak szolgáltatásainak vagy tartalmainak a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban történő üzemeltetésével, karbantartásával vagy kezelésével. Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek sem a vállalatcsoporton belül, sem azon kívül

  Ezenkívül, az itt olvasható adatvédelmi szabályzat célkitűzésének megfelelően, személyes adatait a következő külső felekkel is megoszthatjuk:

  • Állandó partnereink: Tárhely szolgáltató: Super11 Zrt., Magyarország, 1118 Szentendre Homonna 2-4. , Facebook: Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország)
  • Megbízható szolgáltatókkal, akik üzletmenetünkben segítenek, például olyan vállalatokkal, melyek, postai vagy futárszolgáltatást, hírlevélküldést, promóciók, játékok lebonyolítását segítik, marketing csapatunkat segítő, felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó és e-mail marketing szolgáltató cégekkel;
  • Jogi és egyéb szakmai tanácsadókkal, bíróságokkal és bűnüldöző szervekkel;
  • Közösségi média: Ön hozzáférhet harmadik fél közösségimédia-szolgáltatásokhoz webhelyünkön keresztül. Kérjük, tekintse meg ezen harmadik fél közösségimédia-szolgáltató adatvédelmi szabályzatát, hogy a fenti eljárásokról többet tudjon meg.

   

  V. COOKIE HASZNÁLAT  É S  N Y O M K Ö V E T É S

  Weboldalunkon cookie-kat használunk.  A cookie-k természetéről és azok használatának okairól a cookie kezelési tájékoztatónkból kaphat bővebb információt. A cookie tájékoztatót az adatvédelmi tájékoztatóval együtt kell olvasni.

   

  VII. S Z E M É L Y E S  A D A T O K  T Á R O L Á S Á N A K  M Ó D J A,  A Z  A D A T K E Z E L É S  B I Z T O N S Á G A 

  A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg. A Társaság biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

  A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  A Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – ki-véve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

  A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

  A Társaság az adatkezelés során megőrzi

  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

  Ha az adatvédelmi incidens a Társaság besorolása szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensrő és közöljük a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat.

   

  VIII. K A P C S O L A T F E L V É T E L

  Amennyiben megkeres minket, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

  A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

   

  IX. E G Y É B  A D A T K E Z E L É S E K

  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  Tájékoztatjuk fogyasztóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

  A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  Google Analytics

  Társaságunk webhelyei használhatják a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („Google“) webes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat használ.

  A Google Analytics általi cookie-használat keretében rögzítik az IP-címét. A webhely látogatóinak IP-címét azonban a tárolás vagy elemzés előtt lerövidítik, ezáltal anonimizálják, amennyiben ez technikailag lehetséges. Az anonimizálás után a személyes adat már elveszíti személyes adat jellegét.

  Az anonimizálás az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén belül zajlik. Csak kivételes esetben kerül át a teljes IP-cím rövidítés céljából a Google egyesült államokbeli szerverére.

  A Google Analytics cookie-jai által rögzített adatokat arra használjuk, hogy elemezzük a webhelyeink látogatóinak felhasználói viselkedését.

  A Google nem egyesíti más adatokkal a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódóan a böngészője által átadott IP-címet.

  A böngészőprogramjának megfelelő beállításaiban megtilthatja a Google Analytics-cookie-k tárolását (további információt a VI. pontban megjelölt cookie-ismertetőnkben talál.) Ne feledje, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely egyes funkcióit.

  Ezenkívül azt is megtilthatja, hogy a Google Analytics feldolgozza az adatait, amennyiben letölti és telepíti a következő hivatkozással elérhető böngészőmodult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

   

  X. K Ö Z Ö S S É G I  M É D I A

  Facebook Remarketing

  A webhelyeinken alkalmazzuk a Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), illetve ha az EU-ban él, akkor a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) (a „Facebook“) által üzemeltett Facebook közösségi hálózat úgynevezett „Facebook-pixelét“. A Facebook-pixel révén a Facebook célcsoportként kezelheti a webhelyünk látogatóit a hirdetések (az úgynevezett Facebook-hirdetések) megjelenítéséhez. Ennek megfelelően azért alkalmazzuk a Facebook-pixelt, hogy az általunk beágyazott Facebook-hirdetések csak azoknál a Facebook-felhasználóknál jelenjenek meg, akik érdeklődést mutattak az ajánlataink iránt is. Vagyis a Facebook-pixellel biztosítani szeretnénk, hogy a Facebook-hirdetések illeszkedjenek a felhasználók potenciális érdeklődéséhez, és ne zavaró tényezők legyenek. A Facebook-pixel segítségével emellett statisztikai és piackutatási célból elemezhetjük a Facebookon megjelenő hirdetéseink eredményességét, mivel megtudhatjuk, hogy a felhasználók a Facebook-hirdetésre kattintással jutottak-e el a webhelyünkre.

  A Facebook a webhelyünk megnyitásakor közvetlenül beágyazza a Facebook-pixelt, amely egy úgynevezett cookie-t, vagyis egy kis méretű fájlt helyezhet el az eszközén. Ha később bejelentkezik a Facebookra, vagy bejelentkezett állapotban ellátogat a Facebook oldalaira, akkor a profiljában regisztrálja a webhelyünkön tett látogatását. Az Önről megszerzett adatok számunkra anonimak, vagyis ennek alapján nem tudjuk kideríteni a személyazonosságát. Az adatokat ugyanakkor a Facebook tárolja és dolgozza fel, így összekapcsolhatók az adott felhasználói profillal. A Facebook a saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli az adatokat. Így tehát a remarketing-pixel működésével és általában a Facebook-hirdetések megjelenítésével kapcsolatos további információt a Facebook adatkezelési szabályzatában talál a következő címen: https://www.facebook.com/policy.php.

  Megtilthatja a Facebook-pixel általi adatrögzítést és az adatainak Facebook-hirdetések megjelenítése céljából történő használatát. Ehhez nyissa meg a Facebook által készített oldalt, és kövesse a személyes hirdetések beállításaival kapcsolatos utasításokat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, az egyesült államokbeli oldal címe: http://www.aboutads.info/choices/, az EU-beli oldalé pedig http://www.youronlinechoices.com/. A beállítások platformfüggetlenek, vagyis az asztali számítógépekre és a mobileszközökre egyaránt vonatkoznak.

  Facebook gomb

  A webhelyeink használhatják a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) („Facebook“) által üzemeltetett facebook.com közösségi hálózat közösségi pluginjeit. A pluginek a Facebook emblémáiról ismerhetők fel (kék alapon fehér „f“ betű, „Like“, „Tetszik“ vagy felfelé mutató hüvelykujj), illetve a „Facebook Social Plugin“ kifejezés jelöli őket. A Facebook közösségi pluginjeinek listája és kinézete a következő oldalon található: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  Ha a jelen webhely olyan funkcióját használja, amely tartalmazza a fenti pluginek valamelyikét, akkor az eszköze közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A plugin tartalmát közvetlenül a Facebook küldi el az eszközére, és onnan építi be az online szolgáltatásunkba. A feldolgozott adatokból használati profilok generálhatók. Nem tudjuk befolyásolni, hogy a Facebook mely adatokat szerzi meg a plugin segítségével, ezért az ismereteink alapján tájékoztatjuk a felhasználókat.

  A plugin beépítésével a Facebook értesül róla, hogy Ön megnyitotta a vonatkozó webhelyet. Ha be van jelentkezve a Facebookon, akkor a Facebook hozzá tudja rendelni a látogatást Facebook-fiókjához. Ha interakcióba lép a pluginnel, vagyis például a Tetszik gombra kattint vagy hozzászól, akkor a megfelelő adatok az eszközéről közvetlenül a Facebooknak lesznek továbbítva, és ott tárolódnak. Ha nincs Facebook-fiókja, akkor is előfordulhat, hogy a Facebook megtudja és tárolja az IP-címét.

  Az adatok Facebook általi megszerzésének, további feldolgozásának és felhasználásának céljáról és terjedelméről, valamint a magánszférájának védelmével kapcsolatos jogokról és beállítási lehetőségekről a Facebook adatkezelési szabályzatából tájékozódhat: https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Ha tagja a Facebooknak, és nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön Önről ezen a webhelyen, és összekapcsolja a Facebooknál tárolt profiladataival, akkor az online szolgáltatásunk használata előtt ki kell jelentkeznie a Facebookról, és törölnie kell a cookie-kat. További beállítások és az adatok hirdetési célú használatának letiltása a Facebook-profil beállításaiban adható meg: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, az egyesült államokbeli oldal címe: http://www.aboutads.info/choices/, az EU-beli oldal címe: http://www.youronlinechoices.com/. A beállítások platformfüggetlenek, vagyis az asztali számítógépekre és a mobileszközökre egyaránt vonatkoznak.

  Pinterest gomb

  Használjuk a Pinterest szolgáltatás (http://pinterest.com) gombjait („Pin It“). A gombok segítségével megoszthatja a webhelyünk tartalmait „Pinterest-táblákon“. Ha olyan webhelyet nyit meg, amely tartalmaz „Pin It“ gombot, akkor a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Pinterest szervereivel. A „Pin It“ gomb tartalmát közvetlenül a Pinterest továbbítja a böngészőjének. Vagyis nem tudjuk befolyásolni, hogy a Pinterest a mely adatokat szerzi meg a „Pin It“ gomb segítségével, ezért az ismereteink alapján tájékoztatjuk a felhasználókat. E szerint kizárólag az IP-cím és az adott weboldal URL-címe kerül továbbításra, de kizárólag a „Pin It“ gomb megjelenítése és a tartalom megosztása céljából.

  Ezzel kapcsolatos további információt a Pinterest adatvédelmi szabályzatában talál a http://pinterest.com/about/privacy/ címen.

  Beágyazott YouTube-videók

  YouTube-videókat ágyazunk be. A beágyazott videók a webhely megnyitásakor cookie-kat helyeznek el a felhasználó számítógépén. Ha deaktiválta a cookie-k tárolását a Google hirdetési programjában, akkor YouTube-klipek megnyitásakor sem számíthat ilyen cookie-kra. A YouTube ugyanakkor más cookie-kban a felhasználótól független használati adatokat is tárol. Ha meg szeretné tiltani ezt, akkor a böngészőjében kell megadnia a megfelelő beállításokat.

  Használjuk a YouTube LLC (901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA), a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) leányvállalata által üzemeltett youtube.com YouTube-gomb pluginjét. A plugin a YouTube-emblémáról ismerhető fel. Amikor a webhelyünk olyan oldalát látogatja meg, amely rendelkezik YouTube-pluginnel, akkor kapcsolat létesül a YouTube szervereivel. Ezzel a YouTube-szerver értesül róla, hogy melyik weboldalt látogatták meg. Ha rendelkezik YouTube-fiókkal, és be van jelentkezve, akkor a YouTube közvetlenül hozzá tudja rendelni a böngészési viselkedését a személyes profiljához. Ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából, akkor megakadályozhatja ezt a hozzárendelést. A YouTube által gyűjtött adatok megszerzéséről és felhasználásáról a következő címen talál további információt: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

  Instagram gomb

  A webhelyeinköűen be vannak ágyazva az Instagram szolgáltatás funkciói. Ezeket az integrált funkciókat az Instagram Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) biztosítja. Ha be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, akkor az Instagram gombra kattintva összekapcsolhatja a webhelyünk tartalmait az Instagram-profiljával. Ezáltal az Instagram hozzárendelheti a webhelyünkön tett látogatást a felhasználói fiókjához. Tájékoztatjuk, hogy a webhely szolgáltatójaként nincs ismeretünk a továbbított adatok tartalmáról és azok Instagram általi felhasználásáról.

  Az Instagram által gyűjtött információkról és azok felhasználásáról az adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat a következő címen: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

   

  XI. A Z Ö N A D A T V É D E L M I  J O G A I,  J O G O R V O S L A T I   L E H E T Ő S É G E I

  Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

  Tájékoztatáshoz való jog:

  A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

  A tájékozódáshoz való jog írásban a II. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Ön részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

  Az Ön adataihoz való hozzáféréshez való joga:

  A Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

  A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában szolgáltatja.

  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

  Helyesbítés joga:

  Ön kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

  Törléshez való jog:

  Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog:

  Az Ön kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtar-tamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  • A Társaság Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  Adathordozáshoz való jog:

  Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  Tiltakozás joga:

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges keze-lése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogai-val és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzleti és fogyasztói kapcsolathoz kapcsolódik.

  A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Visszavonás joga:

  Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  Eljárási szabályok:

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

  A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  A Társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

  Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél:

  Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

  Bírósághoz fordulás joga:

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  Adatvédelmi hatósági eljárás:

  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Telefon: 06.1.391.1400

  Fax: 06.1.391.1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Honlap: http://www.naih.hu

   

  XII. A Z  A D A T V É D E L M I  S Z A B Á L Y Z A T  M Ó D O S Í T Á S A I

  Adatvédelmi szabályzatunk időről időre módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat közzétesszük webhelyünkön vagy e-mailben közöljük Önnel.

 1. Information We May Collect About You

We may collect information about you when you interact with the Sites, including when you log in to the Sites, create an account, join our mailing list, make a purchase, request a service, request information, communicate with customer service, apply for a job, or upload content to the Sites through various means, including your social media account, which may feed information to the Sites. The information that we may collect includes, but is not limited to, the following:

 • Contact information (including name, postal addresses, email address, and telephone number);
 • Purchase and transaction information (including payment card information, billing and mailing addresses, and information about the products and services that you purchased);
 • Login credentials;
 • Demographic information (including age/birthdate, gender, and country in which you are located);
 • Information that you provide to us through the Sites regarding your eye color, skin, health, activities, and skincare concerns;
 • Social media handles;
 • Preferences regarding products and services;
 • Information that you choose to submit in connection with your comments or inquiries;
 • Photographs and other content that you provide;
 • Contact information for others (including email address) when you use certain features, such as “Send This Job to a Friend”;
 • Occupation, professional license number, license type, license expiration date, specialty skills, and company name (obtained from beauty professionals); and
 • Employment history, education history, and other information contained in a resume uploaded through our Site or submitted through an online application form (obtained from job applicants, to the extent permitted by applicable law).
 1. Information We May Collect Through Automated Means

We may automatically collect information about the devices that you use to interact with the Sites, as well as information about how you interact with the Sites. The information that we automatically collect may include, but is not limited to, the following:

 

 • Precise geolocation (with your knowledge and consent);
 • Location (based on internet protocol (IP) address);
 • IP address and other device identifiers;
 • Browser type and version;
 • Operating system type;
 • Language your system uses and country and time zone where your device is located;
 • Information you searched for on the Sites;
 • When and for how long you visited the Sites;
 • Pages you visited while on the Sites;
 • Time spent on those pages; and
 • Web page that referred you to our Sites.

The information that we collect may be associated with any personal information that you have provided to us.

 

Your Precise Geolocation. When you interact with the Sites, you may be asked for permission to allow us to collect your precise geolocation information. If you consent to such collection, we may use this information to provide you location-based or targeted advertisements and social media posts; to locate our nearby retail or distribution partners; or for analytics purposes. You may discontinue our collection and use of geolocation information by changing the settings on your browser or mobile device.

 1. How We Protect Children’s Privacy

Our Sites are general audience Sites not directed at children under the age of 13. If we obtain actual knowledge that any information we collect has been provided by a child under the age of 13, we will promptly delete that information.

 1. How We May Use the Information We Collect about You

We may use the information we collect about you to do the following:

Provide Products, Services, and Other Information, including Advertising, That May Interest You

 • Facilitate your transactions, including processing and fulfilling purchases, shipping orders, and personalizing the customer experience, where possible;
 • Send you promotional materials and other communications, in accordance with applicable laws;
 • Respond to your inquiries;
 • Send you email alerts relating to investor relations, if you request to receive them;
 • Communicate with you about, and administer your participation in, special events, contests, sweepstakes, programs, offers, loyalty programs, surveys and market research;
 • Deliver advertisements based on your interests;
 • Provide you with an interactive social media experience that allows you to connect your social networking community to the Sites;
 • Create and manage your account;
 • Process your employment application, and notify you of future employment opportunities that may be of interest to you; and
 • Help you locate distributors of our products.

Manage and Improve our Business Operations

 • Operate and manage the Sites;
 • Operate, evaluate, and improve our business, including by managing, enhancing, improving, and analyzing our products, and the performance and functioning of the Sites; developing new products and services; managing our communications; and performing accounting, auditing, and other internal functions;
 • Enforce our agreements;
 • Study how consumers use the Sites; and
 • Perform other market research, such as determining trends and business opportunities based on consumer activity.

Ensure a Secure Online Environment and Comply with Legal Requirements 

 • Protect against and detect fraud, abuse, and other unlawful activity;
 • Enforce the Sites’ Terms of Use, other corporate policies, and industry standards; and
 • Comply with all applicable laws and our reporting obligations.

Profiling. We may use your personal information to develop a personal profile about you to allow us, for example, to treat you in a more personal way as part of our customer outreach.

Opt-Out Policy. If you no longer want to receive marketing emails from us, please follow the “unsubscribe” instructions in the email you receive from us. We will process your request within a reasonable period of time. We are not responsible for removing your personal information from lists of any third party, such as a business partner, that has previously been provided with your information under this Privacy Policy. Where required by law, Whole Earth Brands will take reasonable steps to inform the applicable third parties of your request.

Analytics. We may use third-party analytics services, such as Google Analytics, on our Sites. The analytics providers may use technologies such as cookies, web server logs, and web beacons to help us analyze visitors’ use of our Sites. The information collected through these technologies, including your IP address, may be disclosed to the analytics providers and other relevant third parties that use the information to analyze the use of the Sites.

 1. Do Not Track

We do not track customers over time and across third party websites to provide targeted advertising and therefore we do not respond to Do Not Track signals.

 1. When We May Share Your Information

We may share your information with our affiliates and subsidiaries for the purposes described in this Privacy Policy, and with third-party service providers who perform services and functions on our behalf to support our interactions with you, including, for example, processing or providing our products and services, sending you advertisements for our products, administering surveys or contests, hosting product reviews, or otherwise communicating with you.

In addition, as noted above, we may share your information with third-party analytics companies for the purpose of conducting research about how our Sites are used and what products and services consumers prefer. These third parties use this information to provide us the services and perform the functions for which we have contracted.

We also may provide to third parties, including other businesses and members of the public, aggregated statistical data showing general usage patterns and statistics, interactions, and transactions with our Sites. This data does not personally identify you or provide specific information about individual usage.

We also may share your information with third parties, including law enforcement authorities, where we determine that doing so is appropriate to:

 • Enforce our Terms of Use;
 • Protect our property, services, and legal rights;
 • Prevent physical harm to persons or to the property of others, financial loss, security incidents, or in connection with an investigation of suspected or actual illegal activity;
 • Prevent fraud against Whole Earth Brands and others;
 • Support auditing, compliance, and corporate governance functions;
 • Comply with subpoenas, court orders, or similar legal processes issued by law enforcement agencies, regulators, and courts; and
 • Comply with any and all applicable laws.
 1. What We May Do With Your Social Network Account Information

Our Sites may allow you to sign in to your social network accounts, including, but not limited to, Facebook, Twitter, Instagram, and Pinterest, and associate them with our Sites. By using this functionality, you give us permission to access all of the elements of your social network profile information that you have made available to be shared and to use it in accordance with the social network’s terms of use and this Privacy Policy. Please refer to the privacy settings on your social network account for information about what information is shared with us and other connected applications and to manage the information that is shared through your account, including information about your activities while using the Sites.

If you would like to disconnect a social network account from the Sites, refer to the settings of your social network account and its provider.

 1. How We May Use Cookies

When you visit our Sites, we may place pieces of code, commonly referred to as “cookies,” or use similar technology (such as web beacons or browser-based local storage) on your devices. Where permitted by law, we may begin collecting information as soon as you visit the Sites. By using the Sites, you permit us to collect and use your information in accordance with this Privacy Policy. We may use cookies to customize your visits to the Sites, track usage patterns on the Sites, or analyze activity online.

Your internet browser or mobile device may allow you to block the transmission of certain information. For example, you may be able to configure your browser to notify you when you receive certain types of cookies, restrict or disable certain cookies, or block cookies altogether. You also may be able to delete certain cookies, called Flash cookies, by visiting the Adobe Flash Website Storage Settings Panel and Global Storage Settings Panel. You may choose to enable these options, but doing so may prevent you from using many of the core features and functions available on the Sites.

 1. How We Retain and Protect Your Information

We have implemented an information security program that includes administrative, technical, and physical controls that are designed to reasonably safeguard information that can individually identify you.

You can unsubscribe to email, text, or other messages through your account settings or by following the instructions contained in the message. You also may ask us to update your information by contacting us at privacypolicy@merisant.com. Unless you direct us otherwise, we reserve the right to retain your personal information to the maximum extent permitted by applicable law.

 1. Third-Party

Third parties, including, but not limited to, advertisers, website hosting providers and digital marketers, may collect information about your activities over time and across different websites when you use the Sites. These third parties also may provide us with data collection, reporting, ad response measurement, analytical information, and assist with the delivery of relevant marketing messages and advertisements. These third parties may view, edit, or set their own cookies. The use of these technologies by these third parties is subject to their own privacy policies and is not covered by this Privacy Policy. Many third-parties, and some web browsers and mobile devices, allow you to opt out of third-party data collection.

Our Sites may use Google Analytics for advertising to collect analytics about how you use our Sites. We may use the Google Analytics cookie and Google advertising cookies together in order to collect data for advertising purposes. You can opt out of Google Analytics using Google’s Ad Settings, or by using the Google Analytics Opt-Out Browser Add-on. You also may opt out of tracking and receiving targeted advertisements on your mobile device by some mobile advertising companies and other similar entities by downloading the App Choices app at www.aboutads.info/appchoices.

 1. Business Transfers and Corporate Changes

We reserve the right to disclose and transfer all information related to the Sites, including personal information:

 • To a subsequent owner, co-owner, or operator of one or more of the Sites; or
 • In connection with a corporate merger, consolidation, or restructuring; the sale of substantially all of our stock and assets; or other corporate change, including, without limitation, during the course of any due diligence process.
 1. Location and Transfer of Personal Information

Whole Earth Brands is a global company and may collect and process information in countries throughout the world. Therefore, subject to applicable laws, your personal information may be located and processed in a country where Whole Earth Brands does business, other than your country of residence or the country from which you provided Whole Earth Brands with your personal information. These other countries may not have the same data protection laws as the country in which you reside.

 

In addition, we may transfer the personal information we collect about you through the Sites to our affiliates, subsidiaries, and service providers in other countries, such as to the United States, for the purposes described above. When we transfer your personal information to another country, we do so in accordance with applicable law.

 

When we transfer personal information from the European Economic Area (EEA), the United Kingdom (UK) or Switzerland to non-EEA and UK countries, we rely on approved data transfer mechanisms, such as Standard Contract Clauses, which may be requested by contacting us at privacypolicy@merisant.com. By providing us with your information through the Sites, you consent to this collection, processing, and transfer of your personal information.

 1. Links to Other Websites and Third-Party Plug-ins

Our Sites may contain links to other websites for your convenience and information. These websites may be operated by companies not affiliated with us. We strongly suggest that you review the privacy policies or notices of linked websites that you visit. We are not responsible for the content of any websites that are not affiliated with us, use of those websites, or the privacy practices of those websites.

 

The providers of third-party plug-ins, such as social networking tools, on our Sites may use automated means to collect information regarding your use of the Sites and your interactions with these features. This information is governed by the privacy policies of the providers of the third-party plug-ins. To the extent permitted by law, we are not responsible for these third-party plug-in providers’ privacy practices.

 1. Additional State and Country-Specific Notices

The following additional notices apply to residents of particular jurisdictions:

Notice to Residents of California

If you are a California resident, California Civil Code Section 1798.83 permits you to opt out of the disclosure of your personal information by Whole Earth Brands to third parties for the third parties’ direct marketing purposes. To opt out of such disclosures, please send an email to privacypolicy@merisant.com or write to us at:

Whole Earth Brands, Inc.
Legal Department
125 S. Wacker Dr., Suite 3150
Chicago, IL 60606 U.S.A.

If you are a California resident under the age of 18, and a registered user of any Site where this Privacy Policy is posted, California Business and Professions Code Section 22851 permits you to request and obtain removal of content or information you have publicly posted. To make such a request, please send an email with a detailed description of the specific content or information to privacypolicy@merisant.com. Please be aware that such a request does not ensure complete or comprehensive removal of the content or information you have posted and that there may be circumstances in which the law does not require or allow removal even when requested.

Notice to Residents of the United Kingdom, European Union, and Other Non-U.S. Countries

Whole Earth Brands processes personal information for the purposes described above. In some situations, the collection of personal information may be required for the operation of our Sites or to provide you with certain products or services. If we use the information in other ways, we will provide you with specific notice at the time of collection.

The Legal Basis for Processing your Information

We process personal information where we have a legal basis to do so. The legal basis we will rely on will, in almost all situations, be one of the following:

 • You have consented to our processing your personal information;
 • The processing is necessary to perform a contract with you or to fulfill a request you have made;
 • The processing is necessary to comply with a legal obligation that applies to Whole Earth Brands; or
 • The processing is necessary for purposes that are in Whole Earth Brands’s legitimate interests as global table-top company in order to, for example, protect our business and to better understand our customers. 

If we intend to further process personal information that we have collected for a purpose other than that for which it was originally collected, we will provide you with information about this secondary purpose and any additional information necessary to ensure fair and transparent processing, before we engage in further processing.

Cookie Policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how and why they may be stored on and accessed from your device when you use or visit our Sites. This Cookie Policy should be read together with the rest of this Privacy Policy and our applicable Terms of Use.

By consenting to the use of cookies, you agree that we can store and access cookies as described in this Cookie Policy.

What are cookies?

A cookie is a small text file that can be stored on and accessed from your device when you visit one of our Sites, to the extent that you consent. This allows our Sites to distinguish your device from those of other users of the Sites. You can find more information at www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu.

How do our Sites use cookies?

We may use cookies to identify you and your interests and to track your use of our Sites. We also may use cookies to control access to certain content of our Sites, protect the Sites, and to process any requests you make.

To administer our Sites and for research purposes, we may contract with third-party service providers to track and analyze statistical information about usage of, and volume of traffic on our Sites. These third-party service providers may use persistent cookies to help us improve the user experience, manage content on our Sites, and track user behavior.

We also may contract with third-party service providers to send emails to users who have provided us with their contact information. To help measure and improve the effectiveness of our email communications, the third-party service providers may drop cookies on users’ devices. All data that these third-party service providers collect on behalf of Whole Earth Brands will be used solely by or on behalf of us and will be shared externally only on an anonymous, aggregated basis.

We may use the following types of cookies for the described purposes:

Cookie Type Purpose
Strictly Necessary/Technical These cookies are necessary to allow us to operate our Sites so you can access the Sites as you have requested. These cookies, for example, let us recognize that you have created an account and have logged into that account to access Site content. They also include cookies that enable us to remember your previous actions within the same browsing session and secure our Sites.
Analytical/Performance These cookies are used by us or our business partners to analyze how our Sites are used and how they are performing. For example, these cookies track what pages are most frequently visited and from what locations our visitors arrive. If you subscribe to a newsletter or otherwise register with our Sites, these cookies may be correlated to you.
Functionality These cookies let us operate our Sites in accordance with the choices you make. These cookies permit us to “remember” you between visits. For instance, we will recognize your user name and remember how you customized our Sites by, for example, adjusting text size, languages, fonts, and other parts of the Sites that are alterable, and provide you with the same customizations during future visits to the Sites.
Profiling, Targeting, and/or Advertising We may use cookies to collect data about your online activity and identify your interests so that we can provide advertising that is most relevant to you. You can opt out of receiving interest-based advertising from us as described below in the Your Rights section.
Third-Party Advertising We may allow our business partners to use cookies on our Sites for the same purposes identified above, including collecting information about your online activities over time and across different websites. The business partners that generate these cookies have their own privacy policies, and may use their cookies to target advertising to you on other websites, based on your visit to our Sites.
How do I refuse or withdraw my consent to the use of cookies?

If you do not want cookies to be dropped on your device, you can adjust the setting of your internet browser to reject the setting of all or some cookies and to alert you when a cookie is placed on your device. For further information about how to do so, please refer to your browser ‘help,’ ‘tool,’ or ‘edit’ section or visit www.allaboutcookies.org. Please note that if you use your browser settings to block all cookies (including strictly necessary cookies) you may not be able to access or use all or part or certain functionalities of our Sites.

If you want to remove previously-stored cookies, you can manually delete them at any time. However, this will not prevent our Sites from placing cookies on your device in the future, unless and until you adjust your internet browser setting as described above.

For more information about the development of user profiles and the use of targeting/advertising cookies, please see www.youronlinechoices.eu if you are located in the European Union.

Your Choice to Provide Information

You can choose not to provide personal information to Whole Earth Brands by refraining from, among other things, making purchases, using our services, applying for a job, and requesting information. You also may refrain from submitting information directly to us. However, if you do not provide personal information when requested, we may not be able to provide you with the full range of our products and services, or with information about our products, services, promotions, and other opportunities.

We reserve the right to store your personal information to the maximum extent permitted by applicable law.

Your Rights

You have certain rights regarding the personal information that we maintain about you, which in certain circumstances you will be able to exercise. These rights are as follows:

 • You may request a copy of the personal information that we maintain about you. If we maintain your information based on your consent or so that we could enter into a contract with you, you can also request that we provide you a copy of your information in a structured, commonly used, and machine-readable format.
 • If your information is incorrect, you may request that we correct, amend, or delete information that is accurate.
 • You may request that we erase or restrict the processing of your personal information.
 • You may object to the processing of your personal information in certain circumstances when we process your data for the purposes of our legitimate interests.

Subject to applicable law, we will comply with your request as soon as practicable, and in any event, within not more than 1 month after receiving a valid request. If your request is particularly complicated, we may have to extend this period to 2 months. Any request to exercise these rights will be assessed in accordance with applicable law and there may be circumstances where we are not legally required to comply with your request. For example, we may reject requests that we determine are unreasonably repetitive or that risk the privacy of others. Access and correction requests may be done for free, unless they are repetitive, excessive or unfounded, in which case we may charge you the administrative costs we have incurred handling the request.

Some of these rights can be exercised online via your account. For example, you can review, modify, and delete certain information relating to your use of our Sites and unsubscribe to email, text, or other messages. If you are unable to manage your request via your online account then please contact us at privacypolicy@merisant.com.

Right to Opt Out of Marketing or Withdraw Consent

In addition, you may at any time tell us not to send you marketing communications by email by clicking on the “unsubscribe” link within the marketing emails you receive from us or by contacting us as indicated below. We will apply your preferences going forward, subject to applicable law.

In some circumstances, withdrawing your consent to Whole Earth Brands’s use or disclosure of your personal information will mean that you will not be able to take advantage of certain Whole Earth Brands products and services.

Complaints

If you are unhappy or have concerns about the way in which we have handled your personal information, please contact us (see “How You Can Contact Us”) so that we can try to resolve the issue. We encourage you to get in touch with us first; however, you also have the right to lodge a complaint with the applicable supervisory authority.

 1. How You Can Contact Us

Please contact us if you have any questions or comments about our privacy practices or this Privacy Policy. You can reach us by email at privacypolicy@merisant.com. You also can write to us at:

Whole Earth Brands, Inc.
Legal Department
125 S. Wacker Dr., Suite 3150
Chicago, IL 60606 U.S.A.

or

Merisant UK, Ltd.
Legal Department
St Johns Court, Easton Street High Wycombe HP11 1JX United Kingdom